โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น

Time to Challenge

ที่มา

โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) จัดทำเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการพัฒนาหรือการออกแบบผลงาน AR VR MR ในระดับเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Unity เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต่อยอดสู่การเรียน หรือ การทำงานด้านดิจิทัล ในอนาคต


รายละเอียดโครงการ

AR VR MR คือ

 • Virtual Reality (VR) เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทั้งการใช้อุปกรณ์นำเข้ามาตรฐานเช่น แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ สภาพแวดล้อมจำลองยังสามารถทำให้คล้ายกับโลกจริงได้
 • Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์ Webcam กล้องมือถือ Computer รวมกับการใช้ software ต่าง ๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็น object เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง
 • Mixed Reality (MR) คือการผสานจุดเด่นของเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เข้าด้วยกัน และต่อยอดให้เหนือชั้นไปอีกขั้นด้วยการสร้างภาพจำลองที่ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบได้ในสภาพแวดล้อมที่ผสานโลกจริงและโลกเสมือนจริงเป็นหนึ่งเดียว

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการพัฒนาหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น ต่อยอดสู่การเรียน หรือ การทำงานด้านดิจิทัล ในอนาคต
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้าน AR VR MR และ 3D
 • เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้สอบมาตรฐานสากล Unity Certification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-23 ปี
 • มีความพร้อมด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง 3D เบื้องต้น (ถ้ามี)

โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

 • คอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรม โดยมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
  • ระบบปฏิบัติการ - Windows 10 รุ่น 64bit
  • หน่วยประมวลผล - Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz หรือ AMD FX-8350 @ 4.0 GHz หรือ AMD Phenom II x4 940 @ 3.0 GHz
  • หน่วยความจำ Ram - 8 GB
  • การ์ดแสดงผล NVIDIA GeForce GTX 680 หรือ AMD Radeon HD 7970 ที่มีหน่วยความจำบนการ์ด 2 GB ขึ้นไป
  • มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ - 50 GB
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรม

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Click
 • ทำแบบทดสอบ Screen Test ที่เมนู "Test" หัวข้อ "Screen Test"
 • โครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมที่เมนู "Announce"
 • โครงการฯ ส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม สามารถตรวจสอบวันในการอบรมออนไลน์ได้ที่เมนู "Status"

รูปแบบการเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัครและคัดเลือกผู้เรียน จำนวน 5,000 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ และสร้างผลงานด้าน AR VR MR เพื่อส่งเข้าประกวด โดยมีรางวัลและประกาศเกียรติคุณมอบให้กับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท
 • คัดเลือกผู้เรียนให้เหลือ 500 คน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการสอบมาตรฐานสากล


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ

หลักสูตรสำหรับการอบรม

 • สำหรับผู้เรียน 5,000 คน
  • หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น ด้วย Unity
  • ระเวลาการฝึกอบรม : 3 วัน/รุ่น
 • สำหรับผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือก 500 คน
  • หลักสูตร การสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer
  • ระเวลาการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล : 2 วัน/รุ่น

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์โครงการ

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • สำหรับ 5,000 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ (Digital Certification) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สำหรับ 500 คน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อสอบมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer
  • ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม (Digital Certification) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • กรณีสอบผ่านมาตรฐานสากล จะได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer (Digital Certification)
ใบประกาศโครงการฯ ใบประกาศหลักสูตร Unity

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

เมื่อฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนดำเนินการส่งผลงานเข้าประกวด โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ผลงานด้าน AR, VR ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ดังนี้

1st

 • • เงินรางวัล 20,000 บาท
 • • ใบประกาศเกียรติคุณ
 •  
 •  
 •  

2nd

 • • เงินรางวัล 10,000 บาท
 • • ใบประกาศเกียรติคุณ
 •  
 •  

3rd

 • • เงินรางวัล 8,000 บาท
 • • ใบประกาศเกียรติคุณ
 •  


รางวัลชมเชย

 • ประเภทละ 5 รางวัล
 • • เงินรางวัล 5000 บาท
 • • ใบประกาศเกียรติคุณ

Official Sponsors

mdes
depa
kmitl
ททท.
ธ.ก.ส.
Unity